Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvar

Güncelleme Tarihi: 18/10/2018

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
Laboratuvarın tıbbi, idari ve insan kaynaklarıyla ilişkili gereksinimlerinin sağlanması konusunda üst yönetimle yazışma ve görüşmeleri yürütür.
 Hizmet politikaları doğrultusunda laboratuvar hizmetlerinin planlanması ve organizasyonunda üst yönetim ile iş birliği yapar.
 Tüm laboratuvar çalışanlarının görev dağılımlarını yapar ve denetler, gerekli olduğunda ihtiyaç yerine göre değişiklikler yaparak uygulamaya koyar ve denetler.
 Laboratuvarda hizmetin kesintisiz yürütülmesini koordine eder, Laboratuvarın uluslararası standartlara uygun olarak çalışmasını, sonuçların hasta ve doktorlara ulaşmasını takip ve kontrol eder.
 Laboratuvar hizmetlerinin kaliteli, etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli ortamı yaratarak laboratuvar işleyişini planlar ve denetler.
 Test sonuçları hakkında klinisyenlerle görüş alışverişinde bulunur.
 Laboratuvar malzemeleri ve donanımı ile ilgili gerekli ihale teknik şartnamelerinin hizmetin aksamadan yürümesi için zamanında hazırlanmasını sağlar.
 Hazırlanan teknik şartnamelerin kontrolünü yapar ve gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ilgili birime sunarak onaylanmasını sağlar.
 İlgili öğretim üyeleri ile birlikte ihaleye verilen teklifleri inceler, idari ve teknik şartnameye göre değerlendirir.
 Laboratuvar ile ilgili yenilikleri, değişiklikleri izleyerek öneriler geliştirir ve bu bilgiler ışığında güncellemeler yaparak laboratuvarın sürekli gelişimine katkıda bulunur.
 Laboratuvarda görevli asistanların /doktora öğrencilerinin/ master öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin rutin hizmetler içerisinde gerekli bölümlerde eğitim ve görev almasını sağlar ve denetler.
 Laboratuvar çalışanlarının hizmet içi eğitim planlarını yapar ve bu eğitimlerin uygulanmasını sağlar, gerektiğinde eğitimleri tekrarlar.
 Laboratuvarda görevli rotasyonerlerin ve stajyerlerin rutin hizmetler içerisinde gerekli bölümlerde eğitim ve görev almasını sağlar ve denetler.
 Laboratuvar stok kayıtlarının stok ve depo sorumlusu tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar ve denetler.
 Günlük iç kalite kontrol çalışmalarını takip ve kontrol eder.
 Üye olunan dış kalite kontrol çalışmalarının zamanında yapılmasını sağlar ve gelen sonuçları kontrol ederek uygun olmayanlar için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
 Teknisyenlerin laboratuvar işleyişini aksatmayacak şekilde izinlerini planlamalarını sağlar ve denetler.
 Laboratuvarla ilgili aksaklıklar (tıbbi, idari, hizmet işleyişi ile ilgili vb.) hakkında geri bildirim alır ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve gerektiğinde ilgili birimler ile irtibat kurar.
 Laboratuvarda üretilen atıkların çevre atık yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edilip edilmediğini denetler.
 Laboratuvar çalışanlarının hizmet içi eğitim planlarını yapar ve bu eğitimlerin uygulanmasını sağlar, gerektiğinde eğitimleri tekrarlar.