T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvar

Güncelleme Tarihi: 20/09/2019

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
Laboratuvarın tıbbi, idari ve insan kaynaklarıyla ilişkili gereksinimlerinin sağlanması konusunda üst yönetimle yazışma ve görüşmeleri yürütür.
 Hizmet politikaları doğrultusunda laboratuvar hizmetlerinin planlanması ve organizasyonunda üst yönetim ile iş birliği yapar.
Tüm laboratuvar çalışanlarının görev dağılımlarını yapar ve denetler, gerekli olduğunda ihtiyaç yerine göre değişiklikler yaparak uygulamaya koyar ve denetler.
 Laboratuvarda hizmetin kesintisiz yürütülmesini koordine eder, Laboratuvarın uluslararası standartlara uygun olarak çalışmasını, sonuçların hasta ve doktorlara ulaşmasını takip ve kontrol eder.
 Laboratuvar hizmetlerinin kaliteli, etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli ortamı yaratarak laboratuvar işleyişini planlar ve denetler.
 Test sonuçları hakkında klinisyenlerle görüş alışverişinde bulunur.
 Laboratuvar malzemeleri ve donanımı ile ilgili gerekli ihale teknik şartnamelerinin hizmetin aksamadan yürümesi için zamanında hazırlanmasını sağlar.
 Hazırlanan teknik şartnamelerin kontrolünü yapar ve gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ilgili birime sunarak onaylanmasını sağlar.
 İlgili öğretim üyeleri ile birlikte ihaleye verilen teklifleri inceler, idari ve teknik şartnameye göre değerlendirir.
 Laboratuvar ile ilgili yenilikleri, değişiklikleri izleyerek öneriler geliştirir ve bu bilgiler ışığında güncellemeler yaparak laboratuvarın sürekli gelişimine katkıda bulunur.
 Laboratuvarda görevli asistanların /doktora öğrencilerinin/ master öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin rutin hizmetler içerisinde gerekli bölümlerde eğitim ve görev almasını sağlar ve denetler.
 Laboratuvar çalışanlarının hizmet içi eğitim planlarını yapar ve bu eğitimlerin uygulanmasını sağlar, gerektiğinde eğitimleri tekrarlar.
 Laboratuvarda görevli rotasyonerlerin ve stajyerlerin rutin hizmetler içerisinde gerekli bölümlerde eğitim ve görev almasını sağlar ve denetler.
 Laboratuvar stok kayıtlarının stok ve depo sorumlusu tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar ve denetler.
 Günlük iç kalite kontrol çalışmalarını takip ve kontrol eder.
 Üye olunan dış kalite kontrol çalışmalarının zamanında yapılmasını sağlar ve gelen sonuçları kontrol ederek uygun olmayanlar için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
 Teknisyenlerin laboratuvar işleyişini aksatmayacak şekilde izinlerini planlamalarını sağlar ve denetler.
 Laboratuvarla ilgili aksaklıklar (tıbbi, idari, hizmet işleyişi ile ilgili vb.) hakkında geri bildirim alır ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve gerektiğinde ilgili birimler ile irtibat kurar.
 Laboratuvarda üretilen atıkların çevre atık yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edilip edilmediğini denetler.
 Laboratuvar çalışanlarının hizmet içi eğitim planlarını yapar ve bu eğitimlerin uygulanmasını sağlar, gerektiğinde eğitimleri tekrarlar.