T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Görev ve Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 18/10/2018

PERSONEL BİRİMİNİN GÖREVLERİ
1 - Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)
2 - Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür.
3 - Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar.Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.
4 - Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.
5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre görev yapan  sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.
6 - Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.