T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Versiyon 5

Güncelleme Tarihi: 19/10/2018


SKS Versiyon 5 hastane
HASTA BAKIMI
AmaçHastaneden hizmet alan tüm hastaların, hasta bakım sürecinin her aşamasında hasta güvenliğini ve memnuniyetini sağlayacak şekilde ve bilimsel kurallar çerçevesinde aynı standartta bakım hizmeti almalarını sağlamaktır.
Hedefler» Hasta Güvenliği » Hasta Odaklılık
» Etkinlik » Uygunluk
» Devamlılık » Zamanlılık
» Hakkaniyet
KodStandartKodDeğerlendirme ÖlçütüPuan
SHB01Hasta bakımına ilişkin süreçler ayaktan, yatan ve acil hastalar için ayrı olacak şekilde tanımlanmalıdır.

Rehberlik;
Hasta bakımı; hastaların hastaneye kabulünden taburculuğa kadar geçen süreci ve taburculuk sonrası izlenmesini de içeren süre içinde hastaya sunulan sağlık hizmetlerinin tamamıdır.
Hasta bakımı, ayaktan hizmet alan hastalar için polikliniklerde sunulan tanı/tedaviye ilişkin süreçleri, yatarak hizmet alan hastalar için ise tanı/tedavinin yanı sıra ilgili tüm diğer meslek gruplarına ait hizmet süreçlerini içerir.
SHB01.01Hasta bakımına ilişkin süreçlere yönelik doküman oluşturulmalıdır.10
Doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir:
o Hastanın bakım ihtiyaçlarının ne şekilde, ne zaman ve kimler tarafından değerlendirileceği
o Değerlendirme sonrasında bakımın planlanması
o Planlanan bakımın hastaya uygulanması
o Bakımın sonuçlarının anlaşılabilmesi için hastanın izlenmesi
o Gerektiğinde bakımda değişiklikler yapılması
SHB02Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.

SHB02.01Ayaktan hastaların klinik durumlarını gösteren ve hekim tarafından tespit edilen bilgi ve bulgular ile planlanan tedavi, hastane tarafından belirlenen formatta ve içerikte kayıt altına alınmalı, kayıtlar gerektiğinde geriye dönük erişilebilir olmalıdır.30
SHB02.02Yatan hastaların klinik durumları ve bakım ihtiyaçları, fizik muayene ve öykü dahil, fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörleri kapsayacak şekilde ilgili sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmeli ve eş zamanlı olarak kayıt altına alınmalıdır.
SHB02.03Bölüme özgü olarak, yatan hastaları bakım veya tedavinin amaçlanmayan sonuçlarından korumak için klinik risk değerlendirmeleri yapılmalıdır.
Rehberlik;
Aşağıda, klinik risk değerlendirme uygulamalarına örnekler verilmiştir:
o İlaç uygulamaları ve operasyon sonrası hasta vital bulgularının takibi
o Bası ülseri risk değerlendirmesi
o Düşme riski değerlendirmesi
o Ağrı şiddeti değerlendirmesi
o Bilinç düzeyi takibi
o Beslenme durumunun değerlendirilmesi
o
Ventilatör ilişkili pnömoni açısından hasta izlemi
o Kateter bakımı ve takibi
o Ekstremite nabız takibi ve ödem derecelendirmesi
o Ağız bakımı ve takibi
SHB03

ÇEKİRDEK
Yatan hastalara yönelik hazırlanan bakım planı, belirlenen bakım ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir.

Rehberlik;
o Bakım planı, hastanın tedavi ve bakım ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçlara yönelik hedefleri, uygulamaları ve uygulamaların değerlendirilmesini içeren dokümandır.
o Bakım planı, bakım ihtiyaçlarının belirlenmesini takiben en kısa süre içinde hazırlanmalıdır.
SHB03.01Bakım planı, bakım ihtiyaçlarının belirlenmesini takiben en kısa süre içinde hazırlanmalıdır.50
SHB03.02Bakım planı hastaya hizmet veren ilgili disiplinler tarafından koordineli olarak hazırlanmalıdır.
Bakım planı, bakıma ilişkin asgari gereklilikleri içermelidir.
Bakım planında, asgari aşağıdaki bilgiler kayıt edilmelidir:
oHastanın bakım ihtiyaçları
o Bakım ihtiyaçlarına yönelik hedefler
oBakım ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar
oUygulama sonuçlarının değerlendirilmesi
SHB03.03Hastanın bakımı sırasında meydana gelen tüm değişiklikler/gelişmeler bakım planına eş zamanlı olarak yansıtılmalı, gerekirse bakım planı güncellenmelidir.
o Bakım planında yapılan güncellemeler ilgili sağlık çalışanları tarafından izlenebilir olmalıdır.
SHB04Yatan hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır.SHB04.01Hasta/hasta yakını, hastanın bölüme kabulünde, bölüme ilişkin hususlar açısından bilgilendirilmelidir.10
Hasta/hasta yakınının bilgilendirilmesi asgari aşağıdaki hususları içermelidir:
o Kahvaltı ve yemek saatleri
oHasta ve yakınının uyması gereken kuralları
oHastanın hakları
oZiyaret saatleri ve kuralları
oTelefon kullanımı
oHasta yatağı kullanımı
oHemşire çağrı sistemi kullanımı
oTuvalet-banyo kullanımı
oHekim vizitleri
oAcil durum planı
SHB05Hasta/Hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında etkili iletişim sağlanmalıdır.SHB05.01Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.30
SHB05.02Hasta/hasta yakınıyla yapılan görüşmelerde olumlu bir iletişim ortamı (uygun ses tonu, uygun beden dili, sözcüklerin seçimi, mesleki terimlerden uzak, anlaşılır bir dil kullanımı gibi) oluşturulmalıdır.
SHB06Hastanın bakım sürecine katılımı sağlanmalıdır.SHB06.01Hasta ve hasta yakınlarına bakımın sürekliliğini sağlamaya yönelik bilgilendirme yapılmalı, bilgilendirme içeriği hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir.30
Rehberlik;
Bilgilendirme konuları için aşağıdaki örnekler verilebilir:
o El hijyeni
o Enfeksiyonların önlenmesi
o Beslenme, mobilizasyon, boşaltım gibi özbakım ihtiyaçlarının karşılanması
o Hasta düşmeleri
o Hastalığının seyri
o İlaçların kullanımı
o Bakım uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
o Taburculuk sonrası bakım
SHB06.02Verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
SHB07

ÇEKİRDEK

Tanı ve tedavi amacıyla yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

Rehberlik;
Kimlik doğrulama, hastanede bakım hizmeti alan bireyin, doğru kişi olduğunun güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.
Hastanın tanı ve tedavi amacıyla hastaneye başvurduğu andan hastaneden
ayrılışına kadar geçen tüm süreçlerde (herhangi bir test veya işlem
öncesi, ilaç ve kan/kan ürünü uygulamadan önce, hasta transferi sırasında
gibi) hasta kimliği, kimlik tanımlama parametreleri vasıtası ile doğrulanmalıdır.
SHB07.01Hasta kimliğinin doğrulanmasına ilişkin doküman bulunmalıdır.50
Doküman asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:

o Yatan ve ayaktan hizmet alan hastalar için kimlik doğrulama uygulamasının nasıl yapılacağı
o Hangi kimlik doğrulama aracının kullanılacağı
o Kullanılacak kimlik doğrulama aracına ilişkin kurallar
o Hasta ve ailesinin kimlik doğrulama konusunda nasıl bilgilendirileceği gibi
SHB07.02Sağlık çalışanlarına kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitim verilmelidir.
SHB08

ÇEKİRDEK
Kimlik doğrulama amacıyla kimlik tanımlayıcısı kullanılmalıdır.SHB08.01Tanı ve tedavi süreçlerinde farklı aşamalarda kullanılması gereken kimlik tanımlayıcılar belirlenmelidir.50
Rehberlik;
Tanı ve tedavi süreçlerinin farklı aşamalarında farklı kimlik tanımlayıcılar kullanılabilir.
Ayaktan hastalarda;
o Hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli ve resmi belgeler gibi
Yatan hastalarda;
o Kol bantları/bileklikler gibi
SHB08.02Belirlenen kimlik tanımlayıcının kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.
Kimlik tanımlayıcısı olarak bileklik kullanımı durumunda aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:
o Yatışı yapılan her hastada beyaz, alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli bileklik kullanılmalıdır.
o Bileklik barkotlu olmalı, üzerinde en az; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalıdır.
o Bileklikler üzerinde yer alan bilgilerde en fazla 4 tanımlayıcı parametre yer almalıdır.
o Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi renkli bileklik kullanılmalıdır.
• Aynı seri numaralı anne-bebek bilekliği kullanılmalıdır.
• Annedeki beyaz bileklik bebeğin cinsiyetine göre belirlenen bileklik ile değiştirilmelidir.
• Bebeğin bilekliğinde en az annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır.
Rehberlik;
o Psikiyatri klinik hastalarına yönelik hastane tarafından belirlenen farklı kimlik tanımlayıcı araçlar kullanılabilir.
o Hasta kimliği doğrulanırken;
• Hasta kayıtlarında yer alan kimlik tanımlama parametrelerini sözlü olarak hastaya sorma ve teyit etme
• Hasta bilekliğinde yer alan kimlik tanımlama parametreleri ile hasta kayıtlarını karşılaştırma
gibi yöntemler kullanılabilir.
SHB09

ÇEKİRDEK
Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.SHB09.01Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik doküman bulunmalıdır.50
Doküman asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:
o Düşme risk faktörleri
o Risk faktörlerinin ne şekilde belirleneceği
o Hastaların risk düzeylerinin nasıl değerlendirileceği (hangi hastalara risk değerlendirmesi yapılacağı, risk değerlendirmesinde hangi ölçeğin kullanılacağı, risk düzeylerinin nasıl tanımlanacağı gibi)
o Belirlenen risklere göre ne tür önlemler alınacağı (hasta/hastalık bazlı önlemler, çevresel önlemler gibi)
o Gerçekleşen düşme olaylarına yönelik izlem süreçleri (gerçekleşen düşme olaylarının ne zaman, nasıl ve kime bildirileceği, sonuçların nasıl değerlendirileceği gibi)
SHB09.02Hasta düşmelerini önlemek üzere belirlenen risklere göre hasta, bölüm ve hastane bazlı önlemler alınmalıdır.
SHB09.03Düşme riski yüksek olan hastalar, dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanmalıdır.

(Ek: Tanımlayıcı Figürler)
o Düşme riski tanımlayıcısı (dört yapraklı yonca figürü) hasta transferinde de kullanılmalıdır.
SHB09.04Hasta/hasta yakını düşme riski açısından bilgilendirilmelidir.
SHB09.05Gerçekleşen düşme olaylarına yönelik güvenlik raporlama sistemine bildirim yapılmalıdır.
SHB09.06Gerçekleşen düşme olayları izlenmeli ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
SHB10

ÇEKİRDEK
Yatan hastaların düşme risk düzeyinin belirlenmesine yönelik risk değerlendirmesi yapılmalıdır.SHB10.01Risk değerlendirmesi; hastanın hizmet alacağı bölüme kabulünü takiben ilgili bölüm hemşiresi veya ilgili hekim tarafından yapılmalıdır.50
SHB10.02Yapılacak risk değerlendirmesi hastanın bölümler arası transferinde, postoperatif dönemde, hastanın durumunda meydana gelecek bir değişiklik olması halinde ve bir düşme olayı gerçekleştiğinde tekrarlanmalıdır.
SHB10.03Yatan hastaların risk değerlendirmesi amacıyla düşme riski skorlama ölçekleri kullanılmalıdır.
Rehberlik;
İtaki Düşme Riski Ölçeği, Harizmi Düşme Riski Ölçeği (çocuk hastalar için) Morse, Hendrich II, gibi ulusal ve uluslar arası skorlama ölçekleri bu ölçeklere örnek olarak verilebilir.

(Ek: İtaki ve Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Ölçekleri)
SHB11Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacına yönelik düzenleme bulunmalıdır.SHB11.01Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.30
SHB11.02Hastaların, nütrisyonel risk düzeyinin belirlenmesine yönelik risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

o Nütrisyonel risk değerlendirmesi yatan hastaların tamamında, ayaktan hastalarda ise hastanenin belirleyeceği branşlar ya da hasta gruplarında yapılmalıdır.
SHB11.03Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacına yönelik süreçlerin yönetimini sağlamak üzere Nütrisyon Destek Ekibi (NDE) kurulmalı ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.
SHB11.04Malnütrisyonda veya nütrisyon riskinde olduğu saptanan hastalar için nütrisyon desteği sağlanmalıdır.
SHB11.05Hastaya özel nütrisyon solüsyonları hazırlayan hastanelerde beslenme solüsyonlarının hazırlanması sırasında aseptik koşullar sağlanmalıdır.
SHB11.06Taburculuk sonrası nütrisyonel desteğe devam edilmesi gereken hastalara/yakınlarına eğitim verilmelidir.
SHB11.07Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.
SHB11.08Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının karşılanmasına yönelik süreçler NDE tarafından izlenmeli ve sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir.
SHB12Ağrı kontrolünün sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.SHB12.01Hastaların ağrı şiddeti değerlendirilmelidir.30
o Ağrı değerlendirmesi, hastanenin belirleyeceği branşlarda ya da hasta gruplarında yapılmalıdır.
o VAS (visuel analog skala), Numerik skala gibi ağrı değerlendirme skalaları ile hastaların ağrı şiddeti değerlendirilmelidir.
SHB12.02Hastalarda ağrı kontrolü sağlanmalıdır.
Rehberlik;
Ağrı kontrolü farmakolojik yöntemler ile sağlanabileceği gibi, soğuk/sıcak uygulama, masaj, gevşeme egzersizleri, dikkati başka yöne çekme gibi farmakolojik olmayan bilimsel yöntemler ile de gerçekleştirilebilir.
SHB12.03Ağrı kontrolüne ilişkin tüm uygulamalar (ağrı şiddeti, uygulanan yöntemler, ağrının seyri gibi) bakım planına kaydedilmeli ve izlenmelidir.
SHB13

ÇEKİRDEK
Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır.SHB13.01Hastaların güvenli transferine yönelik doküman bulunmalıdır.50
Doküman asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:
o Hastaların bölümlere transferi
o Hastaların hastane dışına transferi
o Yatan hasta ve acil servis hastalarının transferi
o Özellikli hastaların (yeni doğan, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz ve psikiyatri hastaları gibi) transferi
o Hastaların transferinde dikkat edilecek hususlar
o Transferde kullanılacak araçların uygunluğu ve kullanımı
o Transferde yer alacak çalışanın tanımlanması
SHB13.02Transfer için uygun ekipman (sedye, tekerlekli sandalye, transport küvöz, yenidoğan arabası gibi) bulunmalı ve kullanılmalıdır.
o Kullanılan ekipmanın kontrolleri ve bakımları yapılmalıdır.
SHB13.03Hastanın transferi bir sağlık çalışanı eşliğinde gerçekleştirilmelidir.
SHB13.04Transfer sırasında hastaya ait gerekli kişisel bilgiler ile bakım sürecine ilişkin bilgiler ilgili sağlık çalışanları tarafından doğru ve tam olarak iletilmelidir.
SHB13.05İlgili çalışanlara hastaların güvenli transferine yönelik eğitim verilmelidir.
SHB14Hastaların sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi sağlanmalıdır.SHB14.01Hastaların güvenli bir şekilde devredilmesine ilişkin kurallar tanımlanmalıdır.30
SHB14.02Meslek gruplarının (hekim-hekim, hemşire-hemşire gibi) hastayı deverederken aktarmaları gereken hasta bilgilerinin minimum içeriği kurum tarafından belirlenmelidir.
SHB15Konsültasyon süreçlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.SHB15.01Konsültasyonların uygulanmasına yönelik kurallar tanımlanmalıdır.30
SHB15.02Konsültasyon süreçlerine yönelik kayıtlar düzenli bir şekilde tutulmalıdır.
SHB15.03Konsültasyon hizmetlerinin, hasta bakım sürecini aksatmayacak şekilde ve zamanında verilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
SHB16Hasta bakım sürecinde uygulanan tanısal işlemler ile gerçekleştirilen tedaviler kayıt altına alınmış ve hastaların tekrar başvurularında ulaşılabilir olmalıdır.30
SHB17

Yatarak hizmet alan, kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalara yönelik düzenleme bulunmalıdır.
SHB17.01Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalar belirlenmeli ve ilgili çalışanlar tarafından bilinmelidir.30
SHB17.02Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalar için gerekli önlemler alınmalıdır.
SHB17.03Gerektiğinde, fiziksel hareket kısıtlaması uygulaması aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
o Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmelidir.
o Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalıdır.
o Tedavi planında;
• Uygulamanın başladığı tarih ve saat,
• Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,
• Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.
o Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir.
SHB18Özellikli hasta grupları ve bu gruplara özgü klinik bakım uygulamalarına yönelik süreçler belirlenmelidir.

Reberlik;
Özellikli hasta grupları için aşağıdaki örnekler verilebilir.
o Terminal dönem hastalar
o Geriatri hastaları
o Onkoloji hastaları
o Yanık tedavisi gören hastalar
o Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar
o İstismara uğramış hastalar gibi
SHB18.01Hastane özellikli hasta gruplarını belirlemelidir.30
SHB18.02Belirlenen özellikli hasta grubuna özgü bakım uygulamalarına yönelik süreçler tanımlanmalıdır.
Tanımlama asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o Hizmet sunum süreçleri
o Disiplinlerarası işbirliği
o Hizmet verilecek ortam şartları
o Gerekli ekipmanlar
o Özel bakım uygulamaları ve işlemler
o Özellikli hasta gruplarına özgü süreçlerin tanımlanmasında, varsa ulusal ve/veya uluslararası geçerliliği olan değerlendirme ve klinik bakım klavuzlarından yararlanılmalıdır.
SHB19Palyatif bakım uygulamalarının planlanması, koordinasyonu ve gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Rehberlik:
Palyatif bakım; Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır.
SHB19.01Palyatif bakım hastalarının yönetimine yönelik bir ekip oluşturulmalıdır.30
SHB19.02Palyatif bakım gerektiren hasta grupları tanımlanmalıdır.
SHB19.03Palyatif bakım gerektiren hastaların, palyatif bakım hizmeti almasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve yönlendirme yapılmalıdır.
SHB20Acil müdahale gerektiren hastalar için acil müdahale seti bulunmalıdır.SHB20.01Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir.30
o Acil müdahale setinde asgari aşağıdaki ekipman bulunmalıdır:
• Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için)
,
• Balon-valf-maske sistemi

• Değişik boylarda maske

• Oksijen hortumu ve maskeleri,
• Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları)

• Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp)

• Kişisel koruyucu ekipman

o Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçlar, bölümün ihtiyacı ve hasta portföyüne göre belirlenmelidir.
o Hangi bölümlerde, acil müdahale seti kapsamında defibrilatör bulundurulacağı, hastane tarafından belirlenmelidir.
SHB20.02Tüm sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır.
SHB20.03o Acil müdahale seti içinde bulunan ilaç ve malzemelerin stok seviyeleri belirlenmeli ve takip edilmelidir.
o İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır.
SHB21

ÇEKİRDEK
Cerrahi uygulama yapılacak hastaların hazırlık sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır.SHB21.01Planlı ve acil ameliyatlar öncesi cerrahi uygulamaya yönelik yapılması gereken hazırlıklar belirlenmeli ve planlanmalıdır.50
SHB21.02Hasta preoperatif devrede anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve değerlendirme sonucuna göre anestezi yöntemi ve gerekli görülen premedikasyon planlanmalıdır.
SHB21.03Kanama açısından risk olduğu düşünülen vakalarda kan veya kan ürünlerine yönelik planlama yapılmalıdır.
SHB21.04Cerrahi ve anestezi uygulamaları hakkında cerrah ve anestezi uzmanı tarafından hastaya sözlü bilgilendirme yapılmalı ve rızası yazılı olarak alınmalıdır.
SHB21.05Hasta ve hasta yakınları cerrahi uygulama öncesi hazırlıklar ve dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirilmelidir.
SHB21.06Sağlık çalışanları tarafından hazırlıklara yönelik gerekli kontroller yapılmalıdır.
SHB21.07Ameliyat öncesi hastaya ait çıkarılabilen protezlerin ve değerli eşyaların teslimi ile ilgili süreç tanımlanmalıdır.
SHB21.08Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü doldurulmalıdır.
(Bkz: Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi)
(Ek: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi)
SHB21.09Cerrahi işlem öncesi; cerrahi bölge işaretlemesi yapılmalıdır.
o Cerrahi bölge işaretlemesi cerrahi uygulamayı yapacak kişi veya ekipten bir hekim tarafından hasta ameliyathaneye götürülmeden yapılmalıdır.
o Cerrahi bölge işaretlemesi, hastane tarafından belirlenen formatta ve silinmeyecek şekilde yapılmalıdır.
SHB22

ÇEKİRDEK
Cerrahi uygulama sonrası hasta bakımına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Rehberlik:
Bu standart cerrahi uygulama sonrasında hasta izleminin yapıldığı tüm alanları kapsar.
SHB22.01Hastaların cerrahi uygulama sonrası ameliyat odası, uyandırma ünitesi ve/veya yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasına ilişkin kurallar belirlenmelidir.50
SHB22.02Hasta güvenliğini tehdit edebilecek risklere ve komplikasyonlara yönelik izlemler planlanmalıdır.
SHB22.03Hasta postoperatif dönemde yakından izlenmeli ve gerçekleştirilen izlemler kayıt altına alınmalıdır.
SHB22.04Her aşamada hasta ile ilgili kayıtlar tutulmalı ve bir sonraki aşamaya hasta ile ilgili bilgi ve kayıtların güvenli bir şekilde aktarılması sağlanmalıdır.
SHB23Ameliyathane dışında yapılan sedasyon uygulamalarına yönelik kurallar tanımlanmış olmalıdır.30

1.SKS Hastane v5r-1-1xlsx.xlsx